Stacionárne prevodníky - vlhkosť / dif.tlak / teplota / procesné displeje
(Stationary Measurement Technology - Humidity / Differential Pressure / Temperature / Process Displays)    >> prospekt PDF (8,4 MB)


Úvod   Princíp použitia stacionárnych prevodníkov testo
V katalógu sú predstavené prevodníky testo na meranie relatívnej vlhkosti( ale aj iných jednotiek vlhkosti),
diferenčného tlaku , teploty a procesné displeje:

- Prehľad prevodníkov vlhkosti testo 6621, testo 6651, testo 6681 a ich aplikácie
- Prevodník vlhkosti pre klimatizáciu testo 6621
- Prevodník vlhkosti pre skleníky testo 6631
- Prevodníky vlhkosti do priemyslu testo 6651
- Prevodníky vlhkosti pre náročné aplikácie testo 6681
- Všeobecné informácie o prevodníkoch testo 6651 a testo 6681
- Program P2A na parametrizáciu , analýzu a nastavovanie prevodníkov (testo 6621, testo 6651 a testo 6681)
- Ochranné filtre a kryty senzorov
- Nastavovanie/kalibrácia senzorov a kalibračné certifikáty
- Senzor vlhkosti
- Fyzikálne princípy merania vlhkosti
- prevodník diferenčného tlaku v čistých priestoroch - panelový dizajn testo 6388 (10 Pa až 10 hPa)
- prevodník diferenčného tlaku s teplotou / vlhkosťou ( voľba) testo 6381 (10 Pa až 1000 hPa)
- prevodník diferenčného tlaku s dlhodobou stabilitou a presnosťou testo 6351 (50 Pa až 2000 hPa)
- prevodník diferenčného tlaku pre stavebnú klímu testo 6321 (100 Pa až 2000 hPa)
- prevodník diferenčného tlaku testo 6340 (voľne volitený rozsah od - 1000 do +1000 mbar)
- fyzikálne princípy merania diferenčného tlaku
- prevodníky teploty
- teplotné sondy a meracie hlavice
- displeje testo 54
- informácie všetkých relevantných meracích prevodníkov

Prehľad prevodníkov vlhkosti testo 6621, testo 6651, testo 6681 a ich aplikácie

Testo ponúka tri série prevodníkov vlhkosti. V nasledujúcej prezentácii katalógu budú podbornejšie uvedené
k jednotlivým prevodníkom. Cenovo najvýhodnejšou sériou sú prevodníky testo 6621 určené najmä podrobnosti
v klimatizáciim budov. Modely testo 6651 a testo 6681 sú zo strednej cenovej kategórie pre aplikácie a vyznačujú
sa výkonnými parametrami. Sú určené na monitorovanie kritickej klímy v procesoch a rovnako je ich možno použiť
aj v technike kontroly kvality stlačeného vzduchu. Vďaka jedinečným vlastnostiam je ich možné použiť aj pri takých
špecializovaných merania ch ako je určenie vlhkosti v zmesi H2O2, pri meraní vysokej vlhkosti, či stopovej vlhkosti.


testo 6621 - prevodník vlhkosti/teploty pre klimatizáciu budov

Pretože spínač tlakového rosného bodu testo 6721 má len spínaný výstup, ktorý je primárne určený na monitorovanie limitných hodnôt. Funkcia monitorovania je obzvlášť potrebná v okruhu strojov pri ochrane pred zvýšenou vlhkosťou, napr. v sušičkách stlačeného vzduchu. Toto vylučuje nákladné opravy z dôvodu vysokej vlhkosti. Merací rozsah spínača testo 6721 je -30 až +30 °Ctpd s presnosťou ±1 K pre > 0 °Ctpd , ±2 K pre < 0 °Ctpd, ±3 K pre < -10 °Ctpd , ±4 K pre < -20 °Ctpd S novým prevodníkom testo 6621 sa posúva testo od prevodníkov z najnáročnejších priemyselných aplikácií aj do sektoru klimatizácie budov a kancelárií. Vyznačujú sa profesionálnym dizajnom, ktorý si obľúbia užívatelia a architekti. Jeho prednosti:
- veľmi presný senzor vlhkosti a teploty
- verzia s montážou na stenu a do kanála
- s displejom alebo bez
- 2x prúdový alebo napäťový výstup
- rýchle osadenie, oživenie a nastavenie
- jednoduchá obsluha
- komfortné nastavovanie pomocou programu a PC
- kalibrácia aj pomocou referenčných prístrojov testo
- malé rozmery a úhľadný dizajn
- cenovo veľmi výhodný

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6631 - prevodník vlhkosti pre skleníky

Prevodník vlhkosti a teploty testo 6631 bol špeciálne vyvinutý pre aplikácie monitorovania vlhkosti v skleníkoch pri kritických podmienkach okolia. Vyznačuje sa presným spoľahlivým meraním s dlhodobou stabilitou vďaka jedinečnému senzoru vlhkosti testo. Má integrovaný ventilátor a teda meria priemerné hodnoty okolia. Senzor je chránený voči kondenzácii a postriekaniu hadicou. Jeho nastavovanie je možné pomocou programu P2A.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6651 - prevodník vlhkosti testo pre priemysel

Výkonné prevodníky vlhkosti testo 6651/6681 sú ideálne pre meranie vo všetkých náročných technologických procesoch s kritickou klímou, v čistých priestoroch, v procesoch sušenia, v priestoroch s mimoriadne vysokou vlhkosťou, so stopovou vlhkosťou alebo s vlhkosťou v atmosfére H2O2, atď. Táto generácia prístrojov, ktorá ponúka riešenia pre spoľahlivé a bez údržbové použitie, vyznačujú sa vysokou stabilitou a prevádzkovou istotou pre priemysel. V ponuke majú:
- vymeniteľné sondy
- hlásenie včasného varovania
- široké možnosti nastavovania

Využívajú už existujúcu technológiu akou je externé rozhranie pre komunikáciu s nastavovacím a parametrizačným programom P2A od firmy Testo.

Prevodník testo 6651 so sondami série testo 6600 je určený najmä na:
- Procesné meracie technológie, do testovacích komôr, vo výrobe a sledovaní kvality vzduchu, pre mnohé HVAC aplikácie a pri sušení v potravinárstve alebo farmaceutickom priemysle.

Špecifikácia prevodníkov testo 6651.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6681 - Meranie kritickej klímy a stopovej vlhkosti v priemysle

testo 6681 prevodník relatívnej vlhkosti okrem parametrov modelov testo 6651 ma ešte niekoľko jedinečných prednosti, ktoré ocení prax:

- presnosť do ±1 % r.v.
- preventívna údržba s funkciou včasného varovania cez sondu testo 6617
- viacero veličín vlhkosti, ako absolútna vlhkosť a entalpia, atď.
- absolútne odolný kovový kryt
- možnosť merať stopovú vlhkosť so sondou testo 6615 a auto-nastavením a mimoriadnou presnosťou až do -60 °Ctpd
- sondou na vysokú vlhkosť testo 6614, stabilnú dokonca aj vo veľmi vlhkých procesoch
- pripojenie na priemyselnú zbernicu Profibus-DP, čo je svetovou inováciou pre prevodníky vlhkosti

Práve pre tieto výhody sú prevodníky testo 6681 ideálne pre procesy sušenia, v dodržiavaní vlhkosti v čistých priestoroch ( farmaceutický priemysel, priemysel polovodičov…v sušiarniach, či pri výrobe a rozvode stlačeného vzduchu a klimatizácii).

Na displeji prevodníka testo 6681 je možné nastaviť nasledujúce parametre vlhkosti ( podľa pripojenej sondy): teplota °C/°F, relatívna vlhkosť %RH, teplotu rosného bodu °Ctd/°Ftd, teplotu tlakového rosného bodu °Ctpd/°Ftpd,, absolútnu vlhkosť g/m?/gr/ft?, stupeň vlhkosti g/kg/gr/lb, entalpiu kJ/kg/BTU/lb, mokrú teplotu °Ctw/°Ftw, parciálny tlak vodnej pary hPa/H?O, obsah vody ppm vol/% vol, teplotu rosného bodu zmesi peroxidu vodíka H2O2/v °Ctm/°Ftm.

Špecifikácia prevodníkov testo 6681.

Nastavovanie a zapojenie prevodníkov testo 6651 a testo 6681.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

Program P2A

Program P2A ( označenie pre P - Parameterization, A - Adjustment, A - Analysis) dovoľuje jednoducho komunikovať s prevodníkom z PC. Pomocou programu sa realizuje parametrizácia, nastavenie a analýza prevodníkov, teda parametrizácia jednotiek a stupníc, nastavenie a oživenie prevodníkov, reset na továrenské nastavenie, testovanie analógových výstupov/relé, preverenie max./min. hodnôt. Bez ohľadu, či ste na mieste merania alebo vo Vašom laboratóriu, pomocou notebooka alebo PC môžete komunikovať s prevodníkmi testo cez externé rozhranie a USB adaptér (dodávaný v rámci programu P2A 0554 6020). Program ponúka podporu na nastavenie, parametrizáciu a analýzu všetkých informácií a volieb v grafickom režime:

- parametrizácia jednotiek (°Ctpd / °Ftpd)
- nastavenie dvoch limitných hodnôt ako aj hysterézie
- justovanie (1-bodové): za pomocou presného referenčného snímača
- nulovanie na továrenské nastavenie
- výstupy test spínača
- vyvolanie minimálnych/maximálnych hodnôt
- zobrazenie histórie parametrizácie a nastavenia (všetky úkony v programe P2A sú zaznamenávané na PC, bez ukladania do prístroja)
- zobrazenie sériového čísla a verzie firmware

Rovnako je možno ukladať do pamäti zvolené parametre, parametrizácia náhradných spínačov tlakového rosného bodu je preto rýchla s minimálny časom na uvedenie do prevádzky.

   >> prospekt PDF
   >> cenník
Ochranné filtre a kryty

Ochranné filtre a kryty na sondy vlhkosti série testo 6600 a testo 6610.
   >> prospekt PDF
   >> cenník
Proces justáže/nastavovania a klibrácie prevodníkov tetso 6651/6681

Proces justáže/nastavovania a klibrácie prevodníkov tetso 6651/6681

   >> prospekt PDF
   >> cenník

Senzor relatívnej vlhkosti

V priemyselných prevodníkoch testo využíva svoj jedinečný senzor relatívnej vlhkosti. Vlhkostný senzor testo sa vyznačuje vynikajúcou dlhodobou stabilitou, presnosťou a nasadením aj v špeciálnych riešeniach ( vysoká vlhkosť, vlhkosť v atmosfére H2O2, stopová vlhkosť, atď.). Kvalita vlhkostných senzorov testo bola predmetom dlhodobého kruhového testu niekoľkých medzinárodných kalibračných laboratórií (PTB, CETIAT, NIST atď.). Počas 5 rokov bola preverená presnosť a dlhodobá stabilita senzorov, kedy aj bez potreby nového nastavenia nebola prekročená nepresnosť ± 1% r.v.. Senzor vlhkosti testo pozostáva z keramickej podložky, ktorá vytvára mechanický nosič samotného senzora. Na keramickú podložku sa nanáša difúziou jedna elektróda kapacitného systému. Na túto elektródu je nanesený porézny polymér, ktorého permitivita sa mení podľa absorpcie vodnej pary. Na dielektrikum je nanesená druhá elektróda, cez ktorú preniká okolitá vlhkosť do dielektrika. Táto elektróda zároveň chráni dielektrikum voči znečisteniu. Zmena kapacity senzora je teda funkciou relatívnej vlhkosti.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

Fyzikálne princípy merania vlhkosti

testo 175-H2 je kompaktný dvojkanálový záznamník teploty/vlhkosti pomocou interných snímačov s pamäťou až 16000 hodnôt. Umožňuje rýchle a jednouché odčítanie aktuálnej hodnoty, max/min hodnoty, počet prekročenia limitných hodnôt . Možnosť tlače na externej IR tlačiarni a prenos údajov do PC cez káble alebo kolektor testo 580..

   >> prospekt PDF
   >> cenník

Psychrometrický diagram

Veľmi jednoduchý spôsob ako zaznamenávať dlhodobo prúdový signál z prevodníkov. Záznamník sa pripája na napájacie vedenie prúdovej slučky a dlhodobo monitoruje zmeny výstupného prúdu. Namerané údaje možno na mieste merania vytlačiť pomocou IR tlačiarne testo alebo preniesť do PC.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

Prevodník diferenčného tlaku testo

Testo má v ponuke niekoľko modelov prevodníkov diferenčného tlaku, od cenovo najvýhodnejšej série testo 6321 až po výkonné modely testo 6351, testo 6381 a testo 6383. Srdcom prevodníkov tlaku testo sú teplotne kompenzované snímače s pravidelným automatickým nulovaním na vylúčenie driftu. Takto je zaistená dlhodobá kvalita a stabilita merania. Testo ponúka aj verziu v panelovom vyhotovení do čistých priestorovtesto 6383 a priemyselné verzie testo 6381ako špeciálny model, ktorý umožňuje merať aj teplotu a vlhkosť.
V prehľade sú uvedené schémy zapojenia a odporúčania na montáž jednotlivých typov prevodníkov ako aj nastavovanie pomocou tlačidiel snímača.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 6321 - prevodník diferenčného tlaku

Je to prevodník určený na aplikácie v klimatizačnej technike a ventilácii. Ako senzor využíva piezoodporový senzor s meracím rozsahom od 100 Pa so 2 bar s voľne nastaviteľným meracím rozsahom ±50% konečného meracieho rozsahu. Využíva automatické nulovanie pomocou magnetického ventilu. Prevodník sa môže nastavovať pomocou programu P2A. Presnosť merania je ±1.2 % z meracieho rozsahu + 0.3 Pa . V ponuke je niekoľko analógových výstupov s voliteľný displej.

   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 6351 - prevodník diferenčného tlaku

Tento prevodník bol špeciálne vyvinutý pre kontrolu tlakov v čistých priestoroch s meracím rozsahom od 50 Pa do 2000 hPa na sledovanie tlakových pomerov a zamedzenie kontaminácie čistých priestorov. Okrem diferenčného talku môže merať aj relatívnu vlhkosť a teplotu ( ako voľba). Po pripojení Prandtlovej sondy sa dá využiť aj na meranie rýchlosti prúdenia vzduchu a prietokov. Automatické nulovanie senzora zaisťuje vysokú presnosť a stabilitu. Kryt prevodníka je z PBT. Ako voliteľne sa dodáva s displejom a možnosťou nastavovania pomocou tlačidiel na prednom panely alebo pomocou programu P2A. Na výstupe má analógové signály alebo Ethernetové prepojenie.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6381 prevodník diferenčného tlaku

Tento prevodník bol špeciálne vyvinutý pre kontrolu tlakov v čistých priestoroch s meracím rozsahom od 10 Pa do 1000 hPa na sledovanie tlakových pomerov a zamedzenie kontaminácie čistých priestorov. Okrem diferenčného tlaku môže merať aj relatívnu vlhkosť a teplotu ( ako voľba v využitím sond zo série testo 6610). Má podobné vlastnosti ako testo 6351 a kryt má kovový.
   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6383 - prevodník diferenčného tlaku

Špeciálny prevodník diferenčného tlaku s dizajnom do panela je určený na montáž do čistých priestorov s meracím rozsahom od 10 Pa do 10 hPa. Monitorovanie diferenčného tlaku medzi miestnosťami s čistým prostredím (voliteľne: súčasné meranie teploty a relatívnej vlhkosti). Monitorovanie pretlaku a podtlaku v čistých priestoroch, operačných sálach a izolačných izbách. Simultánne riadenie vlhkosti a teploty v čistých priestoroch s pomocou sond série testo 6610. Prevodník má potom k dispozícii 3 analógové výstupy.

Prevodníky diferenčného tlaku série 63XX je možné pomocou Ethernetovej nadstavby používanej v prevodníkoch vlhkosti testo 6651 a 6681 pripojiť priamo aj do tejto siete. Prevodníky sa dajú integrovať do monitorovacieho systému zákazníka alebo do systému automatizovaného zberu údajov testo SAVERIS. Takto je možné prevodníky využiť nielen na procesné riadenie, ale aj na centrálne monitorovanie procesov s archiváciou. V prípade pripojenia na testo Saveris sa dá využiť aj funkcia hlásenia alarmov. Spolu s voľne nastaviteľnými analógovými signálmi a voliteľnými reléovými výstupmi sa dá zaistiť optimálna integrácia prevodníkov do individuálneho systému riadenia.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6340 - prevodníky diferenčného tlaku s voliteľným meracím rozsahom

Stabilita nulového bodu diferenčných snímačov zohráva obzvlášť dôležitú úlohu najmä v rozsahu najmenších tlakov (10 Pa alebo 50 Pa meracieho rozsahu). Zatiaľ čo konvenčné diferenčné ?P prevodníky vyžadujú pravidelné a časté rekalibráciie, prevodníky ?P testo 6341/6343 sú vybavené automatickým nastavením nulového bodu - nulovaním. V ponuke je model testo 6341: ?P prevodník s meracím rozsahom 0 až 10 Pa, s automatickým nulovaním, bez displeja a testo 6343: ?P prevodník s meracím rozsahom 0 až 10 Pa, s automatickým nulovaním, s displejom a pre rozsah 0...50 Pa sú to testo 6342/6344 bez displeja alebo s displejom.

Fyzikálne princípy meranie diferenčného tlaku

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

testo 6920 - prevodník teploty

Prevodník teploty testo 6920 je cenovo výhodný prevodník s vynikajúcimi technickými parametrami a dizajnom. Vyrába sa vo verzii na stenu alebo s meraním teploty do kanála. Merací rozsah je 0...+70°C s presnosťou +-0,5 °C. Má dva analógové výstupy. Je určený najmä pre monitorovanie teploty v priemyselných a komerčných budovách, úradoch a administratívnych budovách, kanceláriách, obchodoch, výstavných halách, múzeách a knižniciach, školách, nemocniciach, atď.   >> prospekt PDF
   >> cenník

Snímače teploty

Už viac ako 20 rokov ponúka testo snímače teploty v štandardnom vyhotovení ako aj v špeciálnych verziách. V príručke nájde návod ako si vybrať tu správnu sondu.   >> prospekt PDF
   >> cenník

Kompenzácia studených koncov termočlánkov

Ukážka riešenie kompenzácie studených spojov termočlánkov v meracích prístrojoch testo.

   >> prospekt PDF
   >> cenník
   >> prospekt PDF
   >> cenník
   >> prospekt PDF
   >> cenník

testo 54 - displej pre priemyselné aplikácie

Procesné displeje testo 54 sú určené na čelnú montáž do panela alebo na stenu. V ponuke je niekoľko typov podľa vstupov, výstupov a spôsobov signalizácie, napájania... Testo umožňuje zobraziť merané hodnoty tak zo snímačov teploty Pt100 a iné odporové snímače, termočlánky Type K, J, T, S a iné, alebo signálov 4 až 20 mA či 0 až 10 VDC.

   >> prospekt PDF
   >> prospekt 2 PDF
   >> cenník

Minimalizácia chýb v meracom okruhu prevodníkov a snímačov

Minimalizácia chýb v meracom okruhu prevodníkov a snímačov

   >> prospekt PDF
   >> cenník