K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínVEGAMIP
Detekcia medznej výšky v sypkých materiáloch a kvapalinách

Merací princíp

Mikrovlna bariéra pozostáva z jedného vysielača mikrovlnného žiarenia VEGAMIP R61 a jedného alebo viacerých prijímačov VEGAMIP T61, sústava vytvára spínací impulz ak nastane útlm signálu. Merací rozsah je od 0,1 m do 100 m so štandardnou anténou. Vysielač VEGAMIP T61 vyžaruje mikrovlny signál vo frekvenčnom pásme K ( 24,085 GHz ) z antény smerom ku prijímaču VEGAMIP R61 na druhej strane zásobníka. Ak je medzi jednotkami prekážka dochádza ku útlmu signálu, čo sa  vyhodnotí elektronikou a zopne sa spínací impulz. Zmenou citlivosti v prijímači sa dá optimalizovať sústava na pracovné podmienky a vlastnosti meraného materiálu. Mikrovlne žiarenie preniká aj cez steny nevodivých zásobníkov, potom je možné detegovať dosiahnutú úroveň materiálu cez steny plastových zásobníkov. V prípade kovových zásobníkov, sa musí snímač inštalovať cez vhodné pripojenie na zásobník alebo sa inštaluje pred okno z plastu, skla či keramiky. Okno zároveň zaisťuje dostatočnú mechanickú ochranu snímaču voči namáhaniu a vysokým teplotám. Mikrovlnná bariéra môže byť teda úplne bez dotyku s meraným materiálom alebo procesom.

 Aplikácie v kvapalinách

Mikrovlnná bariéra je obzvlášť vhodná pri detekcii kvapalín v pastových alebo sklených nádržiach pretože nie sú potrebné žiadne zásahy do nádrže a meranie sa dá realizovať aj cez steny zvonku. .

 

 

Aplikácie v sypkých materiáloch

 

Hlavnou oblasťou mikrovlnnej bariéry je detekcia výšky sypkých materiálov. Najmä v náročných prevádzkových a procesných podmienkach sa ocení výhoda bezdotykového merania . Typické oblasti použitia sú banský a ťažobný priemysel, ťažba uhlia alebo rudy.

 

 

Hlavné výhody mikrovlnnej bariéry:

 

- necitlivosť voči nalepovaniu a kontaminácii
- ideálne pre náročné procesné podmienky
- necitlivý na tvorbu prachu
- necitlivý na zmeny vlastnosti materiálov
- jednoduchá obsluha a nastavenie
- necitlivý na zmeny teploty materiálu
- bezkontaktné meranie
- kompaktný prístroj bez potreby ďalšieho vyhodnocovacieho prístroja

 

Použitie pri monitorovaní objektov

Podobne ako svetelná bariéra aj mikrovlnná bariéra sa môže použiť pri monitorovaní objektov. Keďže mikrovlny nie sú citlivé na prach, nalepovanie, dážď, hmlu predstavujú ideálne riešenie aj v najťažších prevádzkových podmienkach. Typické aplikácie sú navážanie nákladných aut na rampách alebo ochrana proti kolízii. Vďaka vysokej citlivosti je možné využívať detekciu až do vzdialenosti 100 m.

VEGAMIP T61
Mikrovlnný vysielač pre detekciu medzných stavov sypkých materiálov a kvapalín
VEGAMIP R61
Mikrovlnný príjimač pre detekciu medzných stavov sypkých materiálov a kvapalín