K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínPrincípy merania výšky hladiny

Radar

Radar na lane

Ultrazvuk

Tyčová alebo kužežová anténa vysielajú mikrovlné impulzy, ktoré sú vysielané smerom ku meranému materiálu a potom sú od jeho povrchu odrážané spä. Meria sa časový rozdiel medzi vyslaním impulzu a prijatím odrazu a z toho sa vypočíta vzdialenos od produktu. Extrémne krátke mikrovlné impulzy sa vedú pozdĺž jednoduchého ocežového lana alebo tyče ponorených do zásobníka. Tieto impulzy sú odrážané od meraného média a a časový rozdiel je vyhodnotený podobne ako v prípade radarového merania, čím sa presne určí výšky meranej hladiny. Bezkontaktný merací princíp určený na kontinuálne meranie výšky hladiny pomocou ultrazvukových impulzov. Piezo keramický menič generuje ultrazvukové impulzy, ktoré sú vysielané smerom ku povrchu meraného materiálu. Po dopade sa vlny odrážajú spä ku snímaču ( ten sa na krátky okamih stáva prijímačom ) a meraná výšky sa vypočíta z merania rozdielu času medzi vyslaním a prijatím impulzu.


Princípy vyhodnocovania medzného stavuVibračné

Kapacitné

Vodivostné

Priezoelektrický kryštál je vibračným prvkom snímača, ktorý vožne vibruje vo vzduchu. Ak detegovaný materiál dosiahne úroveň snímača zmení sa frekvencia vibrácii alebo ich amplitúda, ktorá je detegovaná a snímač generuje výstupný signál. Tento merací princíp je vhodný pre kvapaliny ako aj pre sypké materiály.

Zásobník, kapacitná elektróda a merané médium tvoria elektrický kondenzátor. Zmena výšky hladiny je monitorovaná na základe zmeny kapacity snímača, ktorá je závislá na miere ponorenia.

Vežmi malé striedavé napätie (AC) sa aplikuje na snímaciu elektródu a po kontakte s vodivým materiálom sa uzatvorí jednoduchý elektrický obvod a to generuje výstupný signál.


Princípy merania tlaku

Hydrostatický

Procesný tlak

Diferenčný tlak

Hydrostatický tlak narastá s výškou vodného stĺpca. prevodníky tlaku využívajú hydrostatický tlak pre určenie výšky hladiny. Prevodníky tlaku VEGA majú suché senzory s kovovou alebo keramickou membránou. Hydrostatický merací princíp je vhodný pre kontinuálne meranie výšky hladiny ako pre detekciu medzného stavu. Procesný prevodník tlaku je suchý s kovou alebo keramickou membránou a premieňa meraný tlak na štandardný prúdový signál 4 … 20 mA. Diferenčný tlak sa meria a vypočítava z obojstranne citlivého senzora a premieňa meraný tlak na štandardný prúdový signál 4 … 20 mA.