K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličínNovinky firmy VEGA 2009-8

1. VEGA sa vracia ku meraniu výšky hladiny pomocou rádioizotopových snímačov

1. Nový vyhodnocovací prístroj - VEGAMET 391

2. Elektronika prevodníkov tlaku plics® s kompenzáciou klimatických podmienok

3. PLICSRADIO - bezdrôtový přenos meraných hodnôt 

4. VEGAPULS 67- univerzálny radarový snímač sypkých materiálov

5. WEB-VV- inventúra zásob na diaľku

6. VEGASWING a VEGAWAVE - vibračné spínače na vyššie teploty

 

 

VEGA sa vracia ku meraniu výšky hladiny pomocou rádioizotopových snímačov


 

Príklady použitia rádioizotopového merania VEGA snímačmi PROTRAC 

Rádioizotopové hladinomery

Rádioizotopové hladinomery využívajú známu skutočnosť, že intenzita rádioaktívneho žiarenia klesá úmerne s hrúbkou vrstvy medzi materiálom a detektorom Vyhodnocuje sa teda zoslabenie zväzku ionizujúceho žiarenia pri jeho prechodu meraných priestorom. Meracie zariadenie pozostáva z rádioaktívneho žiariča a detektor žiarenia s elektronickými obvodmi.

Ako radioaktívne žiariče sa používajú zdroje gama žiarenia, ktoré veľmi dobre prenikajú materiálom, ale vyvolávajú jeho rádioaktivitu.  Aby neboli potrebné časté kalibrácie, používajú sa izotopy s dlhšou polčasom rozpadu, napr. Co 60 (polčas 5,5 roka) alebo Cs 137 (30,5 roku). Žiarič musí byť opatrený oloveným ochranným krytom o hrúbke niekoľko centimetrov/decimetrov.

 K detekcii žiarenia sa používa buď Geiger-Müllerov detektor (pri teplotách väčších ako 60 °C je elektronická čásť oddelená od detektora) alebo citlivý scintilačný detektor s fotonásobičom. Scintilačné detektory sú citlivé na teplotu, ktorá by nemala prekročiť limitnú hodnotu asi 55 °C . Intenzita žiarenia dopadajúca na detektor závisí na hrúbke meraného materiálu.

 

     

Snímanie výšky hladiny s využitím radioktívneho žiarenia sa používa pri bodovom alebo spojitom meraní, a to tam, kde je väčšina ostatných technológií neúspešná.  Pri jednoduchom meraní medzného stavu sa vyhodnocuje útlm materiálom v jednej definovanej úrovni, v mieste inštalácie  žiariča a detektora. 

 

Podrobnejšie informácie pozri v katalógu

Radiometrische Prozessmesstechnik

 

 

Nový vyhodnocovací prístroj - VEGAMET 391


Vyhodnocovací prístroj pre spojité merania s integrovanými spínacími funkciami

Vyhodnocovacím prístroj VEGA umožňuje jednoduché monitorovanie a má aj riadiace funkcie. VEGAMET 391 je nový prístroj s rozhraním pre Ethernet, USB 2.0 a RS232 a umožňuje jednoduché pripojenie na manažérske systémy. V prípade požiadavky je možno ho používať aj pre merania s dôrazom zaručenie bezpečnosti a dodáva sa vo verzii SIL. Aktuálne meranie sa zobrazuje na displeji a možno ho prenášať aj na externý displej alebo do nadradeného riadiaceho systému. Bez problémov sa dá implementovať aj do správy zásob Vendor Managed Inventory (VMI) cez program WEB-VV .

V jednotke sú implementované aj funkcie merania prietoku a hmotnostného prietoku ako aj inteligentnú obsluhu čerpadiel, VEGAMET 391 je obzvlášť vhodný pre oblasť vodného a odpadového hospodárstva. 

Výhody v skratke

  • Rozšírené funkcie nastavovania ako sú napr. linearizácia a nastavenie stupnice
  • Integrovaný web server,  časovo riadený prenos výšky hladiny cez email alebo SMS
  • Voľba vyhotovenia SIL podľa IEC 61508
Vstup snímača: 1 x 4 … 20 mA/HART
Výstup: 1 x 0/4 … 20 mA
Releový výstup: 6 x alebo
5 x spdt
1 x fail safe

 

 


Elektronika prevodníkov tlaku a hydrostatického tlaku plics® s kompenzáciou klimatických podmienok

Climate compensated electronics for plics pressure transmitter<BR>

VEGA má v ponuke prevodníkov tlaku a hydrostatického tlaku série plics®  novú  verziu jednotky elektroniky s kompenzáciou klimatických podmienok okolia, ktorá bola špeciálne navrhnutá pre aplikácie v potravinárskom priemysle, v mliekarniach, pivovaroch a papierenskom priemysle.  Meranie tlaku v týchto odvetviach je často sprevádzané tvorbou kondenzátu v otvorených meracích keramických snímačoch relatívneho tlaku. Tvorbe kondenzátu nemožno zabrániť a riešenie sa dosiahlo pomocou dvoch snímačov absolútneho tlaku. Relatívny tlak sa vypočíta priamo v elektronike prevodníka tlaku. 
 

 

 

 

 

Bezdrôtový prenos meraných hodnôt pomocou VEGA modulov PLICSRADIO  

 

Wireless measurement data transmission with PLICSRADIO


 

 

 

 

VEGA Grieshaber KG uvádza na trh riešenie na bezdrôtový prenos meraných hodnôt, ktoré nie sú jednoducho dostupné alebo sú veľmi vzdialené pomocou modulu PLICSRADIO.  

Akýkoľvek signál 4 ... 20 mA/HART alebo informácie zo spínača medzného stavu sa dajú jednoducho bezdrôtovo preniesť pomocou vysielača a prijímača. PLICSRADIO pracuje v pásme bez potreby vysielacej licencie a registrácie, a takto zabezpečuje náhradu konvenčného káblového spojenia v priemyselnom prostredí. Maximálny dosah je 500 m ( 2,4 GHz) alebo 1600 m ( 900 MHz) v závislosti od typu antény a prekážok. 

 

 

PLICSRADIO nachádza uplatnenie na miestach, kde je prenos signálu zo snímača do procesnej jednotky nemožný alebo mimoriadne drahý a zložitý. Obmedzenia, ako sú ulice, železničné trate, rieky a budovy sú tie hlavné prekážky, ktoré je možno prekonávať bez ťažkosti a pomerne lacno.

Inou oblasťou aplikácií sú pohyblivé procesné zariadenia, ako sú dopravné pásy, rotujúce zásobníky alebo kontajnery na podvozku. Rovnako výhodné je to pri meraný výšky hladiny vo vysokých zásobníkoch a silách.

PLICSRADIO  rovnakom ponúka riešenie pre rýchle a neobmedzené rozšírenie existujúcej prevádzky alebo stále sa meniacej konfigurácie továrne.

 

PLICSRADIO využíva existujúce prvky úspešnej série prístrojov VEGA plics. Nastavenie PLICSRADIO sa dá realizovať buď pomocou štandardného nastavovacieho modulu s displejom PLICSCOM alebo pomocou programu PACTware. S využitím technológie FDT/DTM a PACTware je možno uskutočniť plný prístup na HART snímače od rozličných PLICSRADIO prvkov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výhody prístrojov s rádiovým prenosom v skratke

-          zníženie nákladov na inštaláciu

-          nie sú potrebné prvky I/O

-          nižšie nároky na rozvádzače

-          jednoduchšia dokumentácia

-          jednoduchšie plánovanie, inštalácia

          a oživenie

-          jednoduchá diagnostika

-          účinná údržba

-          veľké možnosti rozšírenia systému

-          dobrá dostupnosť

-          riešenie predstavuje špičkovú technológiu

 

Ďalšie infomácie pozri v článku AT+P Journal

v katalógu PLICSRADIO

 

 

Nový radarový senzor VEGAPULS 67 pre štandardné úlohy merania výšky sypkých materiálov

 

New radar sensor for standard measuring tasks in bulk solids

VEGAPULS 67 s plastovou anténou

Uchytenie VEGAPULS 67 pomocou montážneho držiaka

Druhou možnosťou uchytenia je použitie kompresnej príruby DN80 alebo pomocou prispôsobovacieho adaptéra aj na príruby DN100 a DN150.

 

Uchytenie VEGAPULS 67 pomocou kompresnej príruby

V prípade, že sa inštaluje snímač na existujúci nadstavec je dôležité, aby ten bol ku priemeru nadstavca čo najkratší. Pri smerovaní snímača je ideálne, ak sa os snímača smeruje do miesta výpuste zásobníka.

Pre potlačenie nalepovania meraného materiálu na anténu pri silnej kondenzácii je výhodné ofukovať túto vzduchom. Keďže samotný snímač VEGAPULS 67 nemá vstavanú priamu možnosť ofukovania vzduchom, je vhodné zaistiť oddelené ofukovanie cez montážny nadstavec. Vzhľadom na kužeľové ukončenie antény je takáto forma čistenia antény obzvlášť vhodná.

VEGA dnes prichádza s novým  radarovým snímačom VEGAPULS 67 pre štandardné aplikácie s menším meracím rozsahom a nižšími procesnými požiadavkami .

Stáva sa tak mladším bratom výkonného radarového snímača VEGAPUSl 68, ktorý VEGA uviedla na trh v roku 2004. VEGAPULS 68 - bol prvý radarový senzor špeciálne vyvinutý pre meranie výšky hladiny hrubozrnných sypkých materiálov. S meracím rozsahom do 70 m a širokým rozsahom teplôt a tlakov ( 200 °C a 40 bar) predstavoval skutočne novinku v oblasti merania výšky sypkých materiálov a od svojho uvedenia na trh sa stal veľmi dobre známym.  

Anténa radarového snímača emituje krátke impulzy s trvaním približne 1 ns. Tieto impulzy sa odrážajú od meraného materiálu a sú spätne prijímané anténou ako odrazy. Z doby medzi vyslaním a prijatím impulzov sa dá určiť vzdialenosť a teda ja meraná výška. Meraná výška sa následne konvertuje na príslušný výstupný signál ako meraná hodnota.

 Snímače VEGAPULS 67 sa dodávajú podľa potreby s prúdovým analógovým výstupom 4...20 mA v 2 / 4 vodičovom zapojení alebo s číslicovým výstupom Profibus PA, či Foundation Fieldbus. Dvojvodičová elektronika snímača 4 20 mA/HART je napájaná rovnakým vedením, ako je prenášaná meraná hodnota. Napájacie napätie závisí od verzie prístroja a býva od 15 do 36 V DC.

Vďaka dvojvodičovej technológii sa dá jednoducho nasadiť všade namiesto pôvodne využívaných snímačov s využitím pôvodných spojovacích vedení. Senzor má všetky dôležité certifikáty, napr.  ATEX II 1/2D IP6X T, takže ho možno inštalovať aj v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu prachu  - dust Ex.

VEGAPULS 67 sa dá nastavovať niekoľkými spôsobmi:

-          pomocou nastavovacieho modulu s displejom  PLICSCOM

-          pomocou vhodných VEGA DTM v spojení s odpovedajúcim programom pracujúcom na štandarde FDT/DTM, napr. PACTwarePC

-          pomocou špecifického nastavovacieho programu AMS

-          alebo pomocou ručného ovládača HART

VEGAPULS 67 nachádza hlavné uplatnenie vo všetkých tých oblastiach, kde sa z ekonomických dôvodov doposiaľ používal ultrazvukový alebo kapacitný princíp merania. Nová inovatívna anténa z plastu zaisťuje, že jeho cena je veľmi priaznivá. Dobre overená impulzná technológia radaru s vysokou citlivosťou a výkonným spracovaním signálu ECHOFOX s Fuzzy-Logikou špeciálne optimalizovaným pre sypké materiály zostáva jadrom nového prístroja.

Technické údaje radarových snímačov VEGAPULS 67/68  

Radarový snímač

VEGAPULS 67

VEGAPULS 68

Frekvenčné pásmo

K ( 26 GHz)

K ( 26 GHz)

Merací rozsah

15 m

do 70 m

Teplota

-40 ... + 80 °C

-40 ... + 200 °C

Tlak

-1 ... 2 bar

-1 ... 40 bar

Presnosť

± 15 mm

± 15 mm

Typ antény

kužeľová

parabolická a kužeľová

Krytie antény

polypropylén

nehrdzavejúca oceľ

Priemer antény

80 mm

od DN 50

Vyžarovací uhol antény ( pri poklese signálu -3 dB)

10°

4°-22° podľa typu a veľkosti antény

Minimálna permitivita meraného materiálu

1,6

1,6

Procesné pripojenie

montážny držiak alebo kompresná príruba

príruba, smerovanie cez výkyvný kĺb

Zapojenie

4...20 mA, 2/4vodičové

Profibus PA

Foundation Fielfbus

4...20 mA, 2/4vodičové

Profibus PA

Foundation Fielfbus

Certifikáty

Dust Ex

Ex

Dust Ex

Tento radar je ideálny pre aplikácie so stredne vysokými zásobníkmi do 15 m , čím pokrýva väčšinu štandardných aplikácií v priemysle merania sypkých materiálov, od merania v potravinárskom priemysle cez skladovanie plastov až po výrobu a spracovanie stavebných materiálov.

Optimalizovaný koncept montážneho uchytenia dovoľuje prispôsobiť malý, ľahký senzor na  existujúce montážne otvory.

Snímač sa dá upevniť pomocou závesného držiaka alebo pomocou kompresnej príruby. Práve závesný držiak dovoľuje ľahko inštalovať VEGAPULS 67 na stenu zásobníka či jeho strop. Výhodné je to najmä v prípade otvorených zásobníkov a nasmerovať tak jednoducho snímač voči povrchu sypkého materiálu.

Ďalšie infomácie pozri v článku AT+P Journal

v katalógu VEGAPULS 67VEGAPULS 67/VEGAPULS 68

 

 

 

Inventúra zásob sa dá urobiť ľahšie pomocou WEB-VV

WEB-VV - inventory monitoring made easy
WEB-VV umožňuje jednoduchý prístup ku prehľadu o zásobách aj na vzdialených miestách

Dopĺňanie zásob na sklade a transport surovín predstavujú často najväčšiu položku pre mnohé spoločnosti. S pomocou  modelu riadenia Vendor Managed Inventory (VMI), získavajú obaja partneri, tak odberateľ, ako aj dodávateľ výhody z blízkeho prepojenia ich procesov. Základným predpokladom pre efektívne monitorovanie skladových zásob je spoľahlivé uschovanie údajov z merania a možnosť prístupu dodávateľov ku týmto údajom odberateľa, ako jeho zákazníka..
VEGA ponúka najoptimálnejšie zvolené snímače merania výšky hladiny tak kvapalín ako aj sypkých materiálov. Namerané údaje sa prostredníctvom vyhodnocovacích prístrojov dostávajú do siete alebo sa prenášajú pomocou telekomunikačných prenosov cez štandardné rozhrania (Ethernet, Modem, GSM, GPRS). Má to výhody pre obidve strany. Obsluha má nepretržitý prístup ku kritickým údajom pre potreby riadenia výroby. Dodávateľ na druhej strane môže pravidelne preverovať údaje odberateľa zo vzdialeného prístupu a dopĺňať zásobníky podľa potreby.

Pre tento účel VEGA optimalizovala svoj vizualizačný program meraných údajov Visual VEGA a umožnila prístup k údajom cez internet. Výsledkom je program WEB-VV.

WEB-VV je užívateľský jednoduchý vizualizačný systém, ktorý je vhodný tak pre nasadenie v sieti spoločnosti ako aj pre zber údajov z ľubovoľného miesta na svete.
Zbieranie údajov pomocou WEB-VV sa realizuje formou tabuliek, bargrafov a priebehov.  Skladové limity sa aktívne monitorujú a sú v reálnom čase prenášané, alebo sa správy o týchto udalostiach posielajú cez e-mail alebo SMS.

Spektrum aplikácií  WEB-VV  je veľmi široký. Prvá úspešná aplikácia s riešením VMI už pracuje na mlynoch a dodávateľských skladoch. Tento model je možno jednoducho prispôsobiť pre akúkoľvek aplikáciu v potravinárskom či petrochemickom priemysle, pri dodávkach stavebných materiálov, ako aj v oblasti ochrany životného prostredia a recyklácie materiálov..


 

 

VEGAVIB a VEGAWAVE – vibračné spínače VEGA na detekciu sypkých materiálov s rozšíreným rozsahom prevádzkových teplôt

 

Vibrating level switches for bulk solids up to 150 °C


 

 

 

 

 

 

 

 

Na meranie sypkých materiálov využíva VEGA svoju osvedčenú vibračnú tyč a tieto spínače majú označenie VEGAVIB, rovnako aj novú generáciou vibračných spínačov s vidličkou s označením VEGAWAVE.

Spínače VEGAVIB 60 sú ideálne na detekciu sypkých materiálov od hustoty 20g/l. Vyznačujú sa tým, že na tyči sa nezachytáva žiaden sypký materiál a minimálne na ňu nalepuje. Z toho vyplýva použitie v potravinárskom priemysle a pri výrobe materiálov ako sú cement, sádra, styropór, vápno, múka, obilniny, drevné štiepky, prášok na pranie... Pulzný budiaci signál  odstraňuje zvyšky materiálu zo snímača. Séria VIB 50 je vhodná aj na detekciu sypkých materiálov vo vode, napr. kalov.

VEGAWAVE 60 sú charakterizované mimoriadnou citlivosťou a možno ich použiť aj v materiáloch s mernou hmotnosťou od 8 g/l. Vyznačujú sa veľkou odolnosťou voči nalepovaniu. Oblasť použitia je najmä pre sypké materiály s malou zrnitosťou, aby potenciálne nedošlo ku zaseknutiu väčších kusov materiálu medzi ramena vidličku, napr. múka, cement, jemný granulát plastov, piesok, jemný štrk alebo polysterén...

Vibračné spínače sypkých materiálov VEGA až do 150 °C

Práve spínače na predlžujúcom lane VEGAVIB 62 a VEGAWAVE 62 majú rozšíreným rozsah prevádzkových teplôt z pôvodných + 80°C    na + 150 °C , čím je možno spoľahlivo a s vysokou odolnosťou bez nárokov na nastavovanie merať limitné hladiny sypkých materiálov pri vysokých teplotách

Príklad použitia vibračných spínačov VEGA

 

Vibračná vidlička VEGAWAVE

Vibračná tyč VEGAVIB

Použitie v granulátoch

Je potrebné uvážiť veľkosť zrna a tvar

Kusovité granuláty môžu ovplyvniť funkciu

Vďaka konštrukcii je bez nebezpečenstva na zaseknutie materiálu

 

Potravinárstvo a farmaceutický priemysel

Plochá vidlička má tendenciu sa samo čistiť

Jednoduché čistenie v prípade „tečúcich“ sypkých materiálov vďaka symetrickej vibračnej tyči a v ponuke sú aj leštené verzie (Ra ≤ 0.8 μm)

Veľmi ľahké sypké materiály

Vyššia citlivosť vďaka veľkej aktívnej ploche vidličiek . Spoľahlivo deteguje od 8 g/l

Spoľahlivo deteguje od 20 g/l

Lepivé materiály a materiály so statickým nábojom

Dlho je necitlivý, dovtedy pokiaľ sa nevytvorí most medzi vidličkami Správne smerovanie vidličiek zamedzuje udržiavanie sa materiálu na povrchu

 

Veľké množstvo nalepenia spôsobuje výpadok systému a nefunkčnosť.

Väčšia plocha povrchu v porovnaní s vidličkou vedie ku silnejšiemu nalepovaniu staticky nabitého materiálu

Bočná montáž na zásobník

Správnym smerovaním sa zamedzuje zachytávaniu sa materiálu. Mierne bočné zošikmenie zmenšuje  plochu

 

Vďaka pravidelnému tvaru nie je potrebné smerovanie tyče. Tyč je menej odolná voči mechanickému namáhaniu ako vidlička na zaťaženie

Tesné umiestnenie

Procesné uchytenie  od G 1½

Relatívne dlhá konštrukcia

Procesné uchytenie už od G 1

Krátka inštalačná dĺžka

Ďalšie infomácie pozri v článku AT+P Journal

v katalógu VEGASWING a VEGAWAVE

 

 

Novinky firmy VEGA 2007

plics pre meranie tlaku – prístroje série VEGABAR

VEGA s potešením uvádza na trh nové prístroje v technologickom koncepte : plics. Vďaka, ktoré unifikuje väčšinu dôležitých fyzikálnych meracích princípov merania výšky hladiny, spínania medzného stavu a merania tlaku do jediného jednoduchého modulárneho systému. Praktická a technická konfigurácia vychádza z rovnakého systémového riešenia stavebných blokov pre všetky prístroje. Koncept je unikátny a nastavovanie snímačov jednoduché.

Nová séria prevodníkov tlaku série VEGABAR 50 a 60 ponúka riešenie pre meranie tlaku vo všetkých odvetviach priemyslu vrátane výroba papiera, potravín, chemického spracovania a farmaceutického priemyslu, vodného/odpadového hospodárstva ako aj v lodiarenských aplikáciách.

Overený keramicko-kapacitný merací senzor tlaku CERTEC ako aj kovovo -keramický merací senzor METEC sú základnými prvkami a srdcom prevodníkov tlaku VEGABAR. Merací rozsah snímačov je medzi 0...0.1 a 0...600 bar rel. a abs. v triede presnosti 0.1 pokrýva všetky typické merania výšky hladiny a aplikácie merania tlaku. Výstupný signály 4...20mA HART, Profibus PA ako aj Foundation Fieldbus dovoľujú integrovať prevodníky do všetkých riadiacich a automatizačných systémov. Prevodníky sú certifikované podľa smerníc ATEX, Marine, 3A, EHEDG atď. čím sú základom pre použitie v rozličných priemyselných oblastiach a aplikáciách. Zobrazovací a nastavovací modul PLICSCOM sa dá použiť u všetkých nových prevodníkov VEGABAR. Ovládanie sa realizuje pomocou jasne čitateľného 4 riadkového dipleja a 4 tlačidiel. PLICSCOM naviac ponúka zaujímavé vlastnosti ako záznam trendov a prenos uložených údajov. Nastavenie snímača sa realizuje aj pomocou PC alebo Laptop-u s programom PACTware, ktorý je voľne stiahnuteľný z Internetu. Program pracuje na báze FDT/DTM konceptu. Tento program ponúka rozšírené funkcie od nastavovania parametrov až po správcovstvo (Asset-Management).


PLICSCOM – jednoduchá kombinácia zobrazenia meranej hodnoty a nastavovania prístroja

Technologický koncept prístrojov plics zjednocuje najdôležitejšie fyzikálne meracie princípy v oblasti merania výšky hladiny, vyhodnotenia medzného stavu a merania tlakov. PLICSCOM je pokračovaním myšlienky plics a samozrejme ho možno univerzálne využiť. Na jeho nasadenie nemá vplyv merací princíp alebo typ krytu. PLICSCOM je určený so akéhokoľvek snímača plics . Využíva sa na zobrazenie meranej hodnoty ako aj na oživenie a nastavenie snímačov plics. PLICSCOM sa hodí do každého typu krytu bez ohľadu či je kryt z plastu, hliníka či nehrdzavejúcej ocele!

Optimálna poloha pre odčítanie a nastavovanie je meniteľná s pootočením o 90°. Displej je graficky s možnosťou zobraziť aj echo odrazy a trendy.

Pomocou jasného textu a štrukturovaného menu sú používané len 4 tlačidla na ovládanie a navigáciu. Pomocou PIN kódu možno zamedziť neprípustnému nastavovaniu neautorizovanou osobou.

Funkciou kopírovania možno nastaviť a oživiť niekoľko prístrojov pomocou jedného modulu PLICSCOM a to prekopírovaním údajov, funkcii bez potreby PC a programu. Integrovaná funkcia správcovstva údajov Asset - Management dopĺňa možnosti pre tento výkonný a tento mnohostranný nástroj vkladaný do krytu snímačov.


plics vždy dobre padne – Univerzálny snímač VEGAFLEX 60

Snímač využívajúci "vedené mikrovlny" (TDR) je jedným z najuniverzálnejších meracích princípov kontinuálneho merania výšky hladiny. Mikrovlné impulzy sú vysielané pozdĺž tyče alebo kábla a odrážané späť od povrchu meraného produktu. Výška je vypočítaná z rozdielu času medzi vyslaním a prijatím impulzu. Hoci snímač je v kontakte s meraným produktom, snímače série VEGAFLEX 60 majú všetky výhody radarovej technológie.

V prípade merania sypkých materiálov snímač nie je citlivý na prach, hluk a šum pri plnení, zmeny vlhkosti alebo uhol plnenia materiálu. V prípade merania výšky kvapalín nie je citlivý na také procesné vplyvy ako sú para, zmena hustoty, nalepovanie, zmeny teploty a tlaku. Ak ho porovnáme s bezdotykovým radarom, tak jeho prednosťou je, že u snímačov VEGAFLEX nie je potrebné brať do úvahy problematiku falošných odrazov.

Snímače patria do rodiny snímačov plics, VEGAFLEX spája nízku nadobúdaciu cenu s ľahkou inštaláciou. V ponuke je niekoľko rozdielnych krytov, certifikácia pre rozličné prostredia a modulárna elektronika ho robí ideálnym pre všetky aplikácie. Senzory sa dodávajú ako nastavené a pripravené na meranie. Oživenie spočíva len v ich montáži a elektrickom pripojení.

Ak požadujeme jednoduché oživenie a nastavenie možno použiť nastavovací a zobrazovací modul PLICSCOM, ale rovnako možno použiť aj PC s programom PACTware (koncent DTM/FDT), ktoré sú navrhnuté tak, aby šetrili čas počas kalibrácie senzora a jeho údržby.

Dômyselný modulárny koncept plics vedie užívateľa od výberu až po inštaláciu snímača, oživenie a údržbu čím dosiahneme veľmi efektívne riešenie s najmenšími nákladmi počas životnosti snímačov.


plics – modulárny stavebnicový systém pre meranie výšky hladiny , spínanie medzného stavu a meranie tlakov

V roku 1997 VEGA Grieshaber KG zo Schiltachu predstavila revolučnú myšlienku na trhu merania výšky hladiny svojím prvým radarovým snímačom v dvojvodičovej technológii. V tomto roku spoločnosť uviedla aj úplne nový koncept prístrojov - označovaný ako plics. Tento modulárny blokový systém úplne zjednocuje fyzikálne meracie princípy merania výšky hladiny, spínačov medzného stavu a tlakov. Praktická a technická konfigurácia je taká, že sa využívajú rovnaké systémové stavebné bloky pre všetky prístroje. Koncepcia je unikátna a nastavovanie snímačov jednoduché.

Koncept zahŕňa 9 meracích princípov, 4 rozličné typy krytov, všetky bežné certifikácie a mnoho montážnych uchytení, čo dovoľuje že užívateľ si vie ľahko vybrať správny snímač plics, rýchlo aj prvýkrát.

Pomocou konceptu plics je možno riešiť akékoľvek ťažkosti, využitím logickej voľby snímača, rýchlou montážou, jasným textovým oživením a jednoduchou údržbou.

Naviac ku jednoduchému nastaveniu snímačov pomocou modul PLICSCOM priamo na hlavici snímačov sa dá nastavenie vykonať aj vzdialene pomocou PC s využitím programu PACTware čo je rovnaké a ideálne riešenie pre všetky aplikácie.

plics robí svet merania jednoduchším.


Prinášame meraciu technológiu priamo na prírubu - OCS príruba kombinácia meracích technológií

Špeciálne vlastnosti príruby snímačov OCS ( Orion Cargo sensor ) sa vyznačujú vysokou funkčnosťou, kompaktným návrhom a nízkymi materiálovými nákladmi.
Meracia príruba je výsledkom spolupráce a vývoja spoločnosti Orion Tankmess System & Service GmbH a VEGA Grieshaber KG.
Priestorovo distribuované snímače Ullage, snímače na meranie tlaku a v 95/98% prípadov aj na vyhodnotenie alarmu v zásobníkoch sú teraz koncentrované na OCS prírubu a môžu byť inštalované na jeden uzáver.
Na prírube sú inštalované guľové ventily A 2“, ktoré umožňujú rýchlu a spoľahlivú manipuláciu s meracími prístrojmi. Takto zobrazovaná výška hladiny radarovým snímačom alebo spínačom medzného stravu sa dá jednoducho odčítať a porovnávať.
Týmto sa nešetrí len čas pretože sa nemusia vytvárať prispôsobovacie diely pre rozličné referenčné body snímačov, ale znižuje to aj náklady na oživenie a údržbu.
Elektrické pripojenie sa realizuje pomocou veľmi odolných káblov testovaných v námorných aplikáciách, ktoré sú centrálne vedené do rozvádzača. Všetky káble sú navrhované s vysokokvalitnými a vode odolnými konektormi a umožňujú rýchlu a jednoduchú výmenu.


Alarm maxima a alarm preplnenia pomocou VEGASWING 60 - technológia snímačov medzného stavu výšky bez pohyblivých časti pre merania maxima ( 95 % ) a stavu preplnenia ( 98 % )

VEGASWING 60 je moderný a spoľahlivý snímač výšky hladiny založený na technológii vibračnej vidličky. Kompaktný tvar kombinovaný s pokrokovou elektronikou a kvalitnými materiálmi zaisťuje vysoko spoľahlivé a univerzálne použitie v takmer každom odvetví priemyslu. Ochranné povlaky zaisťujú vysokú chemickú odolnosť (napr. emailovaný povrch) nespôsobujú problémy z dôvodu minimálnych vibrácii vidličiek a ponúkajú optimálnu chemickú odolnosť.
Jeden snímač určený pre meranie maxima a sledovanie preplnenia spĺňajú požiadavky lodného priemyslu t.j. optimálna nezávislosť oboch systémov pri rozumnej cene.
V spojení prírubou snímačov OCS ( Orion Cargo sensor) VEGASWING 60 ponúka maximálnu spoľahlivosť vďaka nezávislosti bodov alarmu a integrovanej testovacej procedúre. Ekonomická efektívnosť je dosahovaná dlhou životnosťou a optimálnou zameniteľnosťou.


Prvý vibračný spínač výšky hladiny do 250°C

Vibračná vidlička je najuniverzálnejší merací princíp pri detekcii kvapalín. Tento typ vibračných spínačov je takmer necitlivý na vlastnosti meraného materiálu. Typické aplikácie sú ochrana proti preplneniu a vyprázdneniu ako ochrana proti chodu čerpadiel naprázdno podľa WHG.

teraz je možné použiť vidličky v aplikáciách kde s ponúkajú iné techniky z dôvodu rozmerov a prevádzkových podmienok.

Nová generácia vibračných spínačov podstatne rozširuje pole aplikácií.

VEGASWING 60 má vibračnú vidličku dlhú iba 40 mm a je vhodný do potrubí od DN 40 (1˝”).

Vibračný spínač medzného stavu sa dodáva so závitom od G 3/4"A alebo s prírubou od DN 25 (1”).

VEGASWING 60 je prvý vibračný spínač, ktorý dovoľuje nasadenie v aplikáciách s teplotami nad 150°C. Je to vďaka vylepšenej konštrukcii piezo kryštálu a jeho mechanickému upevneniu. Prevádzkové teploty môžu dosahovať až 250°C a funkcia spínača nie limitovaná teplotnými šokmi. Prevádzkový tlak môže dosahovať 63 bar.

VEGASWING 60 je dodávaný s rozličnými materiálmi včítane nehrdzavejúcej ocele 316L, Hastelloy C4, pokrytia ECTFE, a s emailovaním. Táto ponuka dovoľuje spoľahlivé nasadenie dokonca aj v najagresívnejších materiáloch. VEGASWING 60 je certifikovaný pre prostredie Ex zone 0 (EEX ia alebo EEx dm) v závislosti na používanej Ex koncepcii užívateľa.

Jednoduchým tlačidlom sa realizuje pravidelný test podľa AK3 (DIN V 19250) ako súčasť ochrany proti preplneniu podľa WHG.

Novú generáciu prístrojov dopĺňa 5 rozličných typov elektroniky. Sú to s reléovým výstupom, tranzistorovým a bezkontaktným výstupom ako aj dvojvodičové usporiadanie Ex (8mA/ 16 mA) a spínače s výstupom NAMUR.


VEGA Grieshaber KG a ORION Tankmess System & Service GmbH uzatvorili novú alianciu meracích systémov na zásobníkoch v lodiarenskom priemysle

Partnerstvo medzi ORION Tankmess System & Service GmbH a VEGA Grieshaber KG predstavuje kombináciu rokov skúsenosti pri navrhovaní a prevádzke meracích systémov v zásobníkoch ako aj know-how celosvetovo vedúceho výrobcu snímačov na meranie výšky hladiny, spínačov medzného stavu a snímačov tlaku.
Kdekoľvek je potrebné na lodi vymeniť existujúce systémy, rozšíriť alebo dodať na nové lode podľa požiadaviek najnovších technológií v oblasti merania výšky hladiny a tlakov môže ORION a VEGA ponúknuť optimálne riešenie.
Ruka v ruke s touto modernou technológiou prichádza mimoriadny servis, ako sa očakáva od spoľahlivého partnera. Už ste presvedčený: overeným a zákaznícky orientovaným návrhom pre cenovo najvýhodnejšie riešenie, profesionálnou montážou a oživením, spoľahlivosťou systému ako aj rýchlou podporou?. Máme team skúsených špecialistov, ktorí vedia spojiť ich skúsenosti s požiadavkami pri výstavbe v lodnom priemysle. Maximálna spoľahlivosť, minimálna poruchovosť a maximálna výnosnosť lodí sú naše kľúčové body.