testo 816-1 Nový hlukomer testo 816-1 - meranie hluku s integrovanou pamäťou.

Zaujíma Vás kvalita, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, hluk v priemyselných a výrobných priestoroch alebo hluk vo verejných priestoroch? Alebo sledujete odchýlku hlučnosti v chladiacich a klimatizačných zariadeniach pri preventívnej údržbe?
Prístroj testo 816-1 je novinkou od nemeckého výrobcu testo AG a vyznačuje sa meracím rozsahom 30...130 dB. Je to ideálny merací prístroj na optimálne meranie hluku na pracoviskách, v priemyselných a výrobných halách ale aj na verejných priestranstvách.Svojou funkčnosťou testo 816-1 spĺňa požiadavky normy IEC 61672-1 triedy 2. Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá a stlačením tlačidla je možné prepnúť medzi dvoma časovými váženiami - hodnoteniami hlukových signálov: Slow ( 1 s) alebo Fast ( 125 ms). Integrácia meraných hlukových signálov sa realizuje v časovom úseku 1 s alebo 125 ms. Pri nastavenej funkcii "Fast" sa zvýši počet zobrazení meranej hodnoty na displeji na asi 5-6 za sekundu. Tento režim je vhodný v prípade náhlych zmien hladiny hluku, napr. pri meraní hluku stavebných strojov....V prípade merania šumu, ktorého hlasitosť sa mení len pomaly, ako napr. stroje , kopírky, tlačiarne, atď. je vhodné zvoliť funkciu časového hodnotenia "Slow".
Prístroj umožňuje vyhodnocovať hluk podľa frekvenčných charakteristík krivky A alebo C, ktoré odpovedajú citlivosti ľudského ucha.

Zvukové vlny sú detegované mikrofónom a prenášané do predzosilňovača, kde sú frekvenčné upravené, tak aby prístroj meral hluk podobne ako ľudské ucho. Frekvenčné charakteristiky hlukomerov sú simulované podľa troch medzinárodných kriviek. Tieto krivky sú známe ako frekvenčné váženie "A", "B" a "C".Krivka "A", spracováva signál takým spôsobom, ktorý odpovedá s reverznou krivkou rovnakej hladine akustického tlaku, v pásme nízkych frekvencií. Váženie "B" robí to isté v strednej úrovní akustického tlaku a "C" je váženie vo vysokých hladinách akustického tlaku. Špeciálna krivka, ktorá je označovaná tiež ako tzv. váženia "D", bola vyvinutá špeciálne pre meranie hluku lietadiel. Subjektívne testy (s niekoľkými tisíckami testovaných osôb) ukázali, že krivka "A" najlepšie zodpovedá citlivosti ľudí na hluk. Krivka dB(A) je najčastejšie používané frekvenčné váženie hladiny akustického tlaku pri meraní v súčasnosti. Krivka dB (C) sa používa najmä v prípade, ak sa musia merať hladiny hluku pri nízkych frekvenciách.

Integrovaná pamäť umožňuje uložiť do prístroja viac ako 30 000 meraných hodnôt a tieto potom preniesť pomocou softvéru do PC a vyhodnotiť. Pomocou softvéru je možné vykonávať aj on-line meranie a ukladanie hodnôt priamo do PC.Najvyššiu presnosť prístroja možno dlhodobo dosiahnuť pomocou voliteľného kalibrátora hluku, s ktorým je možné vykonať doladenie hlukomera aj na mieste merania.Puzdro prístroja a samotná osoba môže meraný hluk obmedzovať alebo dokonca spôsobovať odrazy a tak vyvolať veľké chyby v meraní. Experimenty ukázali, že napr. pri frekvencii 400 Hz môžu vzniknúť odchýlky až 6 dB, ak sa meria zo vzdialenosti menšej ako 1 meter od objektu. Pri ostatných frekvenciách bola síce chyba menši, ale z uvedeného vyplýva, že by sa pri meraní mala zachovať primeraná vzdialenosť. Obecne sa odporúča aby vzdialenosť meracieho prístroja od objektu bola minimálne 30 cm avšak lepšie 50 cm.Nastavenia a merané výsledky sa zobrazujú na LCD displeji testo 816-1. Pre presné meranie je možné prístroj upevniť na statív. Testo 816-1 je výrobcom kontrolovaný a dodáva sa s kalibračným protokolom pre meranie vo výške 0 m n.m. Ak sa vykonáva meranie pri iných nadmorských výškach, namerané hodnoty sa musia korigovať pomocou tabuľky. Samozrejme, že chybe vieme predísť ak vykonáme s prístrojom pred a po každom meraní justáž na dopovedajúcu nadmorskú výšku. Pri meraní hluku vo vonkajších priestoroch sa odporúča používať ochranu voči vetru. Šum vetra spôsobuje na mikrofóne chybu merania, pretože meraný signál a šum vetra sa sčítavajú. Ak sa použite ochrana voči vetru, tak sa nameraná hodnota neskresľuje. Prístroj si kontinuálne kontroluje pri každom cykle merania či sa hladina hluku nachádza v oblasti zvoleného meracieho rozsahu. Ak dôjde ku jeho prekročeniu, na displeji sa zobrazí hlásenie "Over" alebo "Under". Kritéria na kontrolu rozsahu nad alebo pod meracím rozsahom sú rôzne. Hodnoty nad rozsahom sú signalizované vtedy ak počas posledného cyklu merania bola maximálna hodnota, ktorá sa vyskytla, príliš vysoká ( napr. krátky tónový impulz, rana...). Táto hodnota môže byť významne väčšia ako je zobrazenie efektívnej hodnoty hluku Signalizácia "Over" je preto signalizovaná aj keď hladiny hluku aktuálneho meracieho rozsahu nevybočuje z normálu. Ak sa prejaví signalizácia "Under" poukazuje to na to, že nameraná efektívna hodnota ukazuje na jednoduché podkročenie spodnej hranice meracieho rozsahu.

Hlavné oblasti aplikácie testo 816-1:

- Kvalita pracovného prostredia
- Hluk v priemyselných a výrobných priestoroch
- Hluk na verejných priestranstvách
- Pri preventívnej údržbe odchýlok strojovPrednosti testo 816-1:

- V zhode s požiadavkami IEC 61672-1 trieda2 a ANSI s1.4 Typ 2
- 99 meracích miest v pamäti prístroja
- Záznamník do 31.000 meraných hodnôt
- Softvér na vyhodnotenie meraných údajov a on-line meranie (včítane)
- Podsvietený displej so stĺpcovým grafom
- AC a DC výstup na záznamníky a zapisovače

Charakteristické parametre

Pre iné prostredia a aktivity sú uvedené tieto imisné hodnoty hluku ako priblíženie:

- práce zahŕňajúce najmä intelektuálne činnosti: 55 dB (A)
- jednoduchá práca alebo prevažne mechanické kancelárske činnosti alebo rovnocenné činnosti: 70 dB (A)
- všetky ostatné činnosti: <85 dB (A)
- rekreačné izby, čakárne, sanitárne izby max. 55 dB (A)

Je známe, že intenzita hluku > 55 dB (A) podstatne znižuje úroveň koncentrácie. Preto by v kanceláriách mala byť úroveň hluku pod 55 dB (A). Pri práci na strojoch je nebezpečné ak hladiny akustického hluku dosiahnu alebo prekročia trvalo úroveň 85 dB (A) alebo neváženú úroveň 140 dB.

Stiahnite si prospekt testo 816-1.


domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt