TESTO 350 testo 350 – prvý analyzátor spalín, ktorý myslí dopredu!

Testo AG prináša v týchto dňoch na trh analyzátor spalín s inovatívnym konceptom a jednoduchou obsluhou.

Špecialisti meracích prístrojov firmy Testo AG vyvinuli nový prenosný analyzátor spalín, ktorý vedie užívateľa bezpečne procesom profesionálnej analýzy spalín vďaka užitočnému prednastaveniu prístroja. Už tretia generácia analyzátora testo 350 nájde hlavné uplatnenie napr. pri uvádzaní do prevádzky, údržbe a operatívnych meraniach na priemyselných horákoch, priemyselných motoroch, plynových turbínach alebo čističkách plynu, ako aj pri meraniach pracovnej atmosféry v peciach alebo sušiarňach. Okrem toho testo 350 nájde uplatnenie pri kontrole a monitorovaní emisných limitov v spalinách a pri funkčných skúškach stacionárnych meracích analyzátorov na veľkých zdrojoch.
Inovatívny koncept prístroja a jednoduchá obsluha

V závislosti od požiadaviek testo 350 obsahuje kontrolnú jednotku, box analyzátora a plynovú odberovú sondu. Na ovládanie boxu analyzátora sa využíva odoberateľná kontrolná jednotka alebo priame pripojenie na PC alebo laptop (cez rozhranie USB alebo Bluetooth® 2.0 do vzdialenosti až 100 m). Prenos nameraných údajov je preto možný, aj keď dymovod a obslužný panel spotrebiča sú od seba navzájom vzdialené. Toto uľahčí meranie a nastavovanie napr. pri priemyselných horákoch. Namerané hodnoty sú jasne zobrazované na veľkom grafickom displeji kontrolnej jednotky (3.5“, 240 x 320 obr. bodov). V prípade potreby sa dajú vytlačiť namerané hodnoty na príručnej tlačiarni ( IRDA alebo Bluetooth) aj na mieste merania. Po jednoduchej konfigurácii postupu merania užívateľom začne box analyzátora vykonávať automatický meranie a ukladať namerané hodnoty. V boxe analyzátora je možné osadiť až 6 meracích senzorov (O2 a výber z CO, COlow, NO, NOlow, NO2, SO2 , H2S, CxHy, CO2 -IR) a voliteľne aj Peltierov chladič. Pre presné meranie NOx postačuje osadiť do boxu senzory NO a NO2. Pre rozšírenie meracieho rozsahu je box analyzátora doplnený automatickým riedením spalín s faktorom 5x, čo podstatne rozširuje aplikačné možnosti analyzátora. Naviac, ako voliteľné je možné doplniť riedenie jedného senzora z výberu: CO, COlow, NO, NOlow, SO2, CxHy s voliteľným faktorom (2, 5, 10, 20 alebo 40x). Toto je unikátne riešenie a nájde uplatnenie najmä pri technologických meraniach, kde sa dá ochrániť senzor aj pri veľmi vysokých koncentráciách meranej zložky, napr. až do 40 obj % CO. Pre presné meranie CO2 je možné doplniť box analyzátora senzorom CO2-IR, ktorý pracuje na princípe NDIR s meracím rozsahom 0...50 obj. % CO2. Priame meranie CO2 je veľmi dôležité pri optimalizácii horenia v náročných procesoch pri výrobe cementu, vápna, železa, ako aj pri monitorovaní na stacionárnych motoroch ( kogeneračné jednotky ), plynových turbínach a priemyselných horákoch Náhradné senzory si môže meniť užívateľ priamo počas merania bez potreby kalibračných plynov, lebo sa dodávajú predkalibrované typu plug&play, čím sa podstatne šetrí čas výmeny senzorov. Pre predĺženie životnosti meracích senzorov pri meraní vysokých koncentrácií v mnohých aplikáciách, napr. stacionárne plynové motory sú doplnené senzory NO špeciálnym filtrom voči zložke SO2 na potlačenie krížovej citlivosti. Na displeji kontrolného prístroja je v servisnom menu zobrazené opotrebenie filtra a užívateľ pohodlne vykoná včas výmenu filtra. V prípade potreby sa dá vykonať kalibrácia senzorov s potlačením krížovej citlivosti niektorých zložiek pomocou obslužného programu testo easy emision. Analyzátor dokáže vypočítať a zobraziť koncentráciu SO2 aj bez SO2 merania ak užívateľ pozná obsah síry v palive.
Okrem toho sú v boxe čerpadlo spalín a preplachovacie čerpadlo, zásobník kondenzátu, ktorý automaticky chráni senzory pred vniknutím škodlivého kondenzátu.
Box analyzátora dokáže realizovať merania aj samostatne bez pripojenej kontrolnej jednotky. Interná pamäť v boxe umožňuje uložiť viac ako 250 000 meraní. Box analyzátora umožňuje pripojiť na interný snímač diferenčného tlaku (s meracím rozsahom ±40/± 200 hPa) Prandtlovú sondu a merať aj rýchlosť prúdenia spalín. Tlakový senzor je automaticky pravidelné nulovaný, čím sa eliminuje drift tlakového senzora pri zmene okolitých podmienok. Takto je možno vykonávať súčasne s meraním spalín aj prietok a množstvo spalín bez dohľadu aj počas dlhého merania. Na vstup teploty možno pripojiť termočlánky typu K do 1 200 °C a typu S do 1 760 °C.

Užívateľ si môže pri konfigurácii merania vybrať z rozličných typov spotrebičov, ako sú napr. horák, plynová turbína alebo priemyselný motor. Na displeji sa zobrazuje zvolené palivo ako aj vybrané veličiny spalín pre každý z týchto meraných zdrojov. Naviac sa okrem toho ukladajú do pamäti aj výpočtové veličiny a prednastavenia prístroja. Na displeji sa zobrazujú užitočné veličiny, ktoré vedú užívateľa bezpečne procesom merania. Toto umožňuje jednoduchú obsluhu analyzátora spalín a rozsiahlu analýzu meraných veličín v reálnom čase aj bez predchádzajúcich vedomostí o prístroji. Pracovné úkony pred začatím merania sú podstatne redukované – testo 350 je tak prvý analyzátor, ktorý myslí dopredu! Obslužné menu kontrolnej jednotky je voliteľné z viacerých jazykov a v ponuke je aj čeština. Vďaka grafickému displeju je možné zobraziť spojité priebehy meraných veličín a tak jasne prezentovať činnosť tepelného zdroja.

Vďaka svojej robustnej konštrukcii sa stáva priemyselným štandardom

Kryt boxu analyzátora má integrované pogumované rohy, ktoré ho chránia voči nárazom a pádom. Počas prenášania boxu je možno otočiť kontrolnú jednotku a tak chrániť displej proti poškodeniu. Aj vnútorná konštrukcia boxu je riešená pokrokovo. Vnútorne uzatvorený chladiaci okruh izoluje celú elektroniku prístroja ako aj senzory od prachu a okolitého vzduchu. Táto optimalizovaná ochrana umožňuje prevádzku analyzátora skutočne aj v najnáročnejších prevádzkových podmienkach a prevádzkové teploty sú od -5 do +45 °C. Komora senzorov je oddelená od iných komponentov prístroja a preto nie je potrebné vyhrievanie senzorov aj pri meraniach v exteriéri. Výpadky analyzátora z dôvodu kontaminácie sú úplne eliminované vďaka inteligentnej konštrukcii a robustnosti. Celková hmotnosť analyzátora je 5200 g ( kontrolná jednotka a box spolu).Pripojovacie konektory plynovej sondy a spojovacích káblov zbernice databus sa pripájajú pomocou bajonetového uzáveru a sú teda bezpečne zaistené proti vytiahnutiu od boxu analyzátora. Toto zároveň vylučuje zámenu pripojenia a teda nesprávne meranie.V ponuke je niekoľko modulárnych plynových sond s voliteľnými dĺžkami a verziami meracej rúrky ( 300 /700 mm, bez/s predfiltrom), alebo plynové sondy s kovovým držadlom pre meraní na priemyselných motoroch. Ďalej sú v ponuke aj modulárne priemyselné plynové sondy s maximálnou dĺžkou do 3 m a teplotami až do 1800 °C. Aj tu sú v ponuke predfiltre a vyhrievané držadlo pre zamedzenie kondenzácie spalín v plynovej sonde pri dlhodobom meraní.
Hlavné čerpadlo boxu analyzátora je s automatickým riadením prietoku, a preto je prietok spalín nezávislý od dĺžky plynovej hadice a sondy, ako aj stavu filtrov. Prietok je 1l /min ±0,1 l/min. Plynová hadica sa dá predĺžiť až do max. dĺžky 16,2 m. Čerpadlo umožňuje presné meranie v dymovodoch s rozsahom tlakov od -300 mbar až do +50mbar.
Zaujímavosťou je, že na box analyzátora je možné pripojiť analógový signál (±1 V, ±10 V, 4-20 mA) z externého zariadenia, ktorého údaj sa zobrazuje na displeji jednotky a ukladá spolu s ostatnými meranými a dopočítavanými hodnotami do pamäti analyzátora.
Analyzátor je napájaný zo siete alebo z nabíjateľných akumulátorov. Podľa výbavy analyzátora má batéria výdrž 2,5 - 4 hodiny nepretržitej prevádzky.
Pre rozšírenie aplikácii je možno pripojiť na jednu kontrolnú jednotku až do 16 boxov analyzátorov spalín a tak realizovať aj najrozsiahlejšie meranie tepelných zdrojov súčasne. Celková vzdialenosť spojovacích dátových káblov medzi boxami je do 800 m, pričom kontrolná jednotka môže byť vzdialená od prvého bodu až na 50 m!Šetrenie nákladov a času

Pomocou výberu objektu merania na displeji ako aj vedenie užívateľa pri samotnom meraní skracuje rutinnú prácu v denných aplikáciách – prínosom je aj nový grafický displej na kontrolnom prístroji. Servisné kryty prístroja uľahčujú rýchly prístup ku všetkým dôležitým a vymeniteľným častiam a náhradným dielom ako sú čerpadlá, filtre, senzory... Takto môže užívateľ vykonať čistenie, údržbu a výmenu opotrebovaných častí analyzátora priamo na mieste merania. Samozrejme takto sa skracuje servisný čas a náklady na údržbu. Stav a opotrebenie vymeniteľných časti analyzátora je možné kontrolovať v servisnom menu zobrazovaním symbolov semaforov.
Prednosťou je aj možnosť nulovať senzory bez potreby vyberať plynovú sondu z dymovodu, čo zjednodušuje obsluhu analyzátor.
Užívateľ ocení menu rozšíreného programu testo easyemission, ktorý zaisťuje rýchly prenos údajov z boxu analyzátora do PC a tam sa dajú zobraziť v tabuľke alebo grafe. Samozrejme program umožňuje aj on-line meranie alebo meranie vo zvolenom meracom intervale. Veľkou prednosťou programu je možnosť vytvoriť špecifický typ protokolu a jeho vytlačenie s logom užívateľa a inými požiadavkymi. Podľa platnej legislatívy. Pomocou programu sa dá realizovať pohodlná správa zákazníkov, miest meraní a zdrojov. Program sa dá využiť aj na konfiguráciu samotného analyzátora, zadávanie špecifických konštánt užívateľských palív alebo výpočet týchto konštánt pre užívateľské palivá. Protokoly sa dajú ukladať do 4 pdf súborov a namerané dáta aj do programu Microsoft Excel® . Ako už bolo uvedené pomocou programu možno vykonať individuálnu kalibráciu senzorov s nastavením krížovej citlivosti.

Viac informácií o analyzátore testo 350 získate na našej internetovej stránke www.testo.sk/testo350

domov     profil spoločnosti     ponuka prístrojov     testo     vega     list magnetik     kalibrácie     cenník     kontakt