K - TEST, s.r.o.
Elektronické meracie prístroje fyzikálnych a chemických veličín

 


Prístroj na meranie úniku CO do okolia testo 317-3

Osobný detektor CO s optickou a akustickou signalizáciou – testo 317-3 s meracím rozsahom 0...1999 ppm a s rozlíšením na 1 ppm je určený na presné meranie koncentrácie CO okolia pomocou elektrochemického senzora, ktorý pracuje na princípe ionovo selektívnej potenciometrie. Senzor má plynopriepustnú membránu, cez ktorú vniká plyn do senzora a dochádza ku chemickej reakcii plynu s elektrolytom, výsledkom čoho je zmena pretekajúceho prúdu. Senzor CO má dlhodobú životnosť a stabilitu ( 3 až 5 rokov! ). Veľkou výhodou je, že nie je potrebná kalibračná fáza, prístroj je vo veľmi krátkom čase vždy okamžite schopný merať a detegovať výron CO. Má zabudovaný samotestovací program funkčnosti bez potreby kalibračného plynu. Prístroj akusticky upozorní obsluhu aj na slabé alebo vybité batérie. Súčasťou dodávky je puzdierko na prístroj, slúchadlo na kábliku a remienok na prichytenie prístroja. Dodáva sa s kalibračným protokolom.

Testo 317-3 detektor CO okolia
Oxid uhoľnatý – CO je plyn, ktorý bráni organizmu vo využívaní kyslíka. Pri vdychovaní sa absorbuje do pľúc a spätne sa viaže na krvné farbivo - na železo hemoglobínu a vzniká karbonylhemoglobín, vplyvom čoho sa výrazne znižuje obsah kyslíka v krvi. Vysoko jedovatý CO sa dostáva do vnútorného ovzdušia cez poškodené, zle udržiavané alebo nevhodne nastavené vykurovacie systémy ( kotol, komín...). Vo zvýšenej koncentrácii sa nachádza v priemyselnom ovzduší (nedokonalé spaľovanie - koksárenstvo, metalurgia, energetika a pod.), vo výfukových plynoch automobilov (asi 3,5 %), pri lesných požiaroch. Vo voľnom ovzduší oxid uhoľnatý postupne oxiduje na oxid uhličitý. Polčas rozpadu CO vo voľnom ovzduší sa odhaduje na 1 mesiac až 5 rokov.

V tabuľke 1 je uvedený vplyv CO na zdravie osôb

Koncentrácia CO vo vzduchu (ppm) Koncentrácia CO vo vzduchu (%) Doba inhalácie a následky
30 ppm 0,0003 Prahová hodnota ( maximálna koncentrácia na pracovisku počas 8 hodín dňa ) SRN
200 ppm 0,02 Mierne bolesti hlavy počas 2 až 3 hodín
400 ppm 0,04 Bolesti hlavy v oblasti čela v priebehu 1 až 2 hodín, prestupuje na celú hlavu.
800 ppm 0,08 Závrate, bolesti žalúdka a kŕče v svaloch v priebehu 45 minút, bezvedomie do 2 hodín
1 600 ppm 0,16 Bolesti hlavy, bolesti žalúdka a závrate v priebehu 20 minút, smrť do 2 hodín
3 200 ppm 0,32 Bolesti hlavy, bolesti žalúdka a závrate v priebehu 5 až 10 minút, smrť do 30 minút
6 400 ppm 0,64 Bolesti hlavy, bolesti žalúdka a závrate v priebehu 1 až 2 minút, smrť do 10 až 15 minút
12 800 ppm 1,28 Smrť v priebehu 1 až 3 minút

Vplyv CO na zdravie osôb
K akútnej otrave, ktorá sa prejavuje bolesťami hlavy, nevoľnosťou, vracaním, hučaním v ušiach, dýchacími ťažkosťami, búšením srdca, spavosťou až bezvedomím, dochádza pri expozícii 0,06 až 0,12 % obsahu CO vo vzduchu za hodinu. Pri obsahu 0,35% CO za hodinu nastáva smrť'.

Vidíme, že nebezpečenstvo od CO je pre osoby veľmi vysoké. Preto meranie koncentrácie CO najmä v priestoroch, kde sa nachádza kotol, či iný zdroj spaľovania fosílnych palív ( ako sú žiariče, kozuby...) môže byť niekedy otázkou života a smrti. Typické hodnoty koncentrácie CO v spalinách sú pri plynových kotloch 80...100 ppm a pri olejových horákoch do 150 ppm.

K obsluhe prístroja testo 317-3 slúžia len 3 tlačidlá, tlačidlo I/0 na zapnutie a vypnutie. Po zatlačení na toto tlačidlo (asi 3 s) prebehne samotestovanie prístroja (trvá 150 s) a preverí kvalitu senzora CO. Výrobca odporúča vykonať testovanie prístroja jeden krát týždenne. Hodnota CO sa zobrazuje na displeji. Zatlačením na tlačidlo šípka sa môže hodnota zafixovať na displeji (funkcia HOLD) a ďalším zatlačením sa dá vyvolať maximálna meraná hodnota počas zapnutia prístroja. Akustický alarm sa dá vypnúť alebo zapnúť tlačidlom húkačka. Hodnota alarmu (1 hodnota) sa dá nastaviť ľubovoľne počas inicializačnej fázy po zapnutí prístroja pomocou súčasného zatlačenia tlačidiel šípka + húkačka.

Ak je zapnutá zvuková signalizácia: prístroj začne pípať pri prekročení koncentrácie 10ppm a postupne prechádza až po ustálený signál pri 200ppm. Ak sú k prístroju pripojené slúchadlá, reproduktor nepracuje.

Aktuálna cena prístroja testo 317-3 je 6 260,- Sk bez DPH.

Technické údaje: testo317-3